RoadPAC

Systém pro projektování silnic a dálnic

KanVOD

Systém pro projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších potrubních systémů

Programový  
systém RoadPAC

Systém pro automatizované projektování silnic a dálnic, který umožňuje modelovat silniční trasu, silniční těleso, včetně bilance zemních prací a výpočtu vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy.

Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice. Grafické přílohy lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí (AutoCAD nebo ZWCAD), případně lze grafické přílohy exportovat do formátu DXF.

Systém obsahuje vedle silničních programů další podpůrné programy, které vytvářejí uživatelské pohodlí při práci. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat silniční trasy s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady.

Základní vlastnosti systému RoadPAC:

 • Snadná volba činností systému.
 • Dialogové zadávání a oprava vstupních dat.
 • Rychlé vytváření variantních řešení. Interaktivita tam, kde je to účelné.
 • Grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače.
 • Napojení na kapacitní digitální model terénu DMT, který je integrován přímo do systému.
 • Snadná transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD nebo ZWCAD s možností dalšího zpracování nadstavbovou aplikací RoadCAD.
 • Výstupy pro BIM ve formátu IFC včetně zápisu negrafických informací.
 • Neustálý vývoj reagující na aktuální požadavky trhu a uživatelů.

Programový
systém KanVOD

Systém pro automatizované projektování kanalizačních stok a vodovodů (resp. podzemních liniových staveb obecně), odvodnění silnic a dálnic a potrubních vedení. Umožňuje modelovat stoku, vodovod či jiné potrubí včetně bilance zemních prací a výpočtu vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy.

Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu situace, podélný profil, příčné řezy, skladba šachet, úplný model ve 3D a další související přílohy, které lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí (AutoCAD nebo ZWCAD).

Systém obsahuje vedle hlavních programů rovněž digitální model terénu, na kterém jsou postaveny všechny funkce spolupracující s povrchy terénů a jako komplet vytvářejí uživatelské pohodlí při práci. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat stoky, vodovody nebo jiná potrubí s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady.

 

Základní vlastnosti systému KanVOD:

 • Snadná volba činností systému.
 • Dialogové zadávání vstupních dat a jejich okamžitá formální a grafická kontrola s jistou úrovní interaktivity.
 • Rychlé vytváření variantních řešení.
 • Napojení na vícevrstvý digitální model terénu (DMT). Práce s až třemi povrchy najednou (rostlý, upravená a další povrch, pláň).
 • Výpočet kubatur zemních prací.
 • Obsahuje katalogy různých výrobců stavebních dílců a uložení potrubí.
 • Návrh polohy a připojení vpustí, kubatur zemních prací, vpustí a jejich přípojek.
 • Tiskové sestavy a výkresy dle ČSN 01 3463.
 • Výpočty návrhového průtočného množství a hydrotechnické výpočty.
 • Výstupy pro BIM ve formátu IFC včetně zápisu negrafických informací.
 • Doplňování systému dalšími programy.

Náš tým

Ivan
Ivan
Jacek
Jacek
Josef
Josef
Karel
Karel
Martin
Martin
Martina
Martina
Radek
Radek
Václav
Václav